โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 “โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

|

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565