โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในตำบลหนองระเวียง สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในตำบลหนองระเวียง และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปส.ภาค 3