แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

|