ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย วันที่ 28 มีนาคม 2566   

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย วันที่ 28 มีนาคม 2566  สถานที่  ศาลาประชาคม บ้านโจด หมู่ที่ 15  ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปลูกอ้อย  การดูแลรักษา  ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  สามารถนำไปแปรรูปและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น  สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน