วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีวาตภัย

|

วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 14.00 น. นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีวาตภัย จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.นายฉลอง เนื้อนา หมู่ที่ 13 2.นายถนอม ไฉวกลาง หมู่ที่ 13 3. นางสาวลำพวน บุญยิ่ง หมู่ที่ 13 4.นางลิ้ม ตับกลาง หมู่ที่ 13 5.นายสุนทร ช่วยพิมาย หมู่ที่ 13  6. นางพีรดา คำไทย หมู่ที่ 15 7. นางระชา ทองคำ หมู่ที่ 8