รายงานผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

|

รายงานผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565)