ประชาสัมพันธ์รายงานการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปี 2566

|