ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 จากบ้านนางเปลี่ยว ทะรินรัมย์ ไปนานายสมร คูณค้ำ

|