ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

|