ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

|