“นายภาษิต แสนเจ๊ก” นายก อบต.หนองระเวียง ประชุมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

                   เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสอดคล้องกับคำแถงลงนโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านการเมือง      การปกครอง และการบริหารจัดการ 

1. จัดบรรยากาศที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ให้เป็นองค์กรแห่งการต้อนรับ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ   โดยยึดหลักการประชาชนและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง                                                                                                                                   

2. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เน้นการทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ ทั้งทางฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่                                                                                                                       

3. ส่งเสริมเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม                                             

4. ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับที่เห็นสมควรตามความเหมาะสม              

5. บริหารราชการและบริหารจัดการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า                                                               

6. บริหารราชการและบริหารจัดการ โดยยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน โดยการเชิญมาร่วมเป็นกรรมการ การพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และการตรวจสอบติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นไปตามหลักปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                                                                                                               

และนโยบายการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ในการมาปฏิบัติงาน ดังนี้                                                                                                               

วันจันทร์                    ชุดเครื่องแบบกากี                                                                                                                                                       

วันอังคาร                   ชุดผ้าไทย                                                                                                                                                                     

วันพุธ                         ชุดกีฬา                                                                                                                                                                       

วันพฤหัสบดี               ชุดเสื้อ To Be Number One                                                                                                                                       

วันศุกร์                        ชุดผ้าไทย