การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

|

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นางสาวสุชาดา สมสวนจิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกอง และบุคคลภายนอก ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในตำบล ผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการ โดยประเด็นการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางจอน เพ็ชรลา อยู่บ้านเลขที่ 96/6 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา