โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมพ่นหมอกควันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

                         

อ่านเพิ่มเติม »