โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมพ่นหมอกควันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ

อ่านเพิ่มเติม »