โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ ฯ กิจกรรมที่ 2 ปลูกปักรักษ์สมุนไพร และ 3 สวนสมุนไพรท้องถิ่น

|

กิจกรรมที่ 2 ปลูกปักรักษ์สมุนไพร การเตรียมพื้นที่และปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมที่ 3 สวนสมุนไพรท้องถิ่นทรงคุณค่า การศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพร และจัดทำป้ายชื่อกำกับ