โครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ )

|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณถนนสายหลักและสายรอง หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดให้ตำบลหนองระเวียงเกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสังคมมีความน่าอยู่ ส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2566