โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด “หนองระเวียงเกมส์” ครั้งที่ 20

|

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด “หนองระเวียงเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 15-21 ตุลาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพชรหนองขาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาโดยไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข