โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพและสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565

|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง (หมู่ที่ 6 บ้านหนองระเวียง) ได้ดำเนินการจัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพและสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองในการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพและสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยวิทยากรจาก รพ.สต.หนองระเวียง