โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) ลงพื้นที่ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยได้ดูแลให้การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเบื้องต้น ความสะอาดของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565