โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

|

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนหญ้านาง หมูที่ 8