โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง (หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม) ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง (หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม) โดยจัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม (เครื่องปั้นดินเผา) ด้านดนตรีไทย (ตีระนาด) และด้านการทำขนมไทย (ขนมบัวลอย 3 สี) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดความคิดรอบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น