โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง (หมู่ที่ 6 บ้านหนองระเวียง) ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง (หมู่ที่ 6 บ้านหนองระเวียง) โดยจัดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำขนมตาล และด้านการทำหมี่พิมาย มีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็ก ชุมชน บุคคล และหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป