โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง (หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม) ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ครู/ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ โดยวิทยากรจาก รพ.สต.หนองขาม