โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 “โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

|

รายงานผลการดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565