โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 “โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน คนไทยฉลาด ด้วยเกลือเสริมไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

|

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน คนไทยฉลาด ด้วยเกลือเสริมไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565