โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที 13 – 14 กันยายน 2565 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากที่เข้ารับการฝึกอบรมและศาสนสถานต่าง ๆ พร้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ตามบทบาทและภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์