ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565

|