รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565)

|