มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

|

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.ประชาชน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. บัณฑิตจบใหม่ จบไม่เกิน 5 ปี เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

รับสมัครรอบที่ 1 วัน เดือน ปี การดำเนินการ หมายเหตุ 17 – 21 มิถุนายน 2565 รับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบการรับสมัครกลางทาง เว็บไซด์ https://u2tbcg.com/ 22 – 26 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการคัดเลือก หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา 26 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 1 กรกฎาคม 2565 รายงานตัว ปฐมนิเทศ และทำสัญญาจ้าง เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับงบประมาณจากกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว 1 กรกฎาคม 2565 เริ่มปฏิบัติงาน เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับงบประมาณจากกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว

รับสมัครรอบที่ 2 วัน เดือน ปี การดำเนินการ หมายเหตุ 27 – 28 มิถุนายน 2565 รับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบการรับสมัครกลางทาง เว็บไซด์ https://u2tbcg.com/ 29 – 30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการคัดเลือก หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา 30 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 1 กรกฎาคม 2565 รายงานตัว ปฐมนิเทศ และทำสัญญาจ้าง เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับงบประมาณจากกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว 1 กรกฎาคม 2565 เริ่มปฏิบัติงาน เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับงบประมาณจากกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ติดตามข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ได้ที่ www.rmuti.ac.th , http://ird.rmuti.ac.th และ Facebook Page : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน