ประชาสัมพันธ์ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ขอความร่วมมือประชาชนชาวตำบลหนองระเวียง ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามยโยบายรัฐบาล