ประชาสัมพันธ์ แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 สามแยกไปบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปนาพ่อล้อม อาศัยไร่

|