ประชาสัมพันธ์ แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากสี่แยกโรงงานน้ำตาล ถึงแยกไป หมู่ที่ 17

|