ประชาสัมพันธ์ แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 จากแยกบ้านนายอ่อม ปุวิเส ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13

|