ประชาสัมพันธ์ แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 จากทางเข้าคุ้มโนนตาแก้ว ถึงสระน้ำประปา

|