ประชาสัมพันธ์ แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางข่วน ชีวาวัน ถึงป่าช้า

|