ประชาสัมพันธ์ แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 จากบ้านนายแปลก ปั่นสันเทียะ ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7

|