ประชาสัมพันธ์ แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากบ้านนายแถม พวงพิมาย ถึงถนน คสล. หมู่ 20 – หมู่ 17

|