ประชาสัมพันธ์ แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

|

หนังสือ แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปบ้านโจดหมู่ที่ 15 ต่อจากถนน คสล.เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)