ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายและการประกวดการออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้มีสุขภาพแข็งแรง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค จำนวน 5 ครั้ง และจัดการประกวดการแข่งขันการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค จำนวน 1 ครั้ง โดยจะเริ่มดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว