ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหนองระเวียงและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมโครงวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 วันที่ 1 มิ.ย.66 ณ บริเวณแก้มลิงลำฉมวก  บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องประชาชนตำบลหนองระเวียงและส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมโครงวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ในวันที่ 1 มิ.ย.66 ณ บริเวณแก้มลิงลำฉมวก  บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17  ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูก การบำรุงรักษา การกำจัดวัชพืช  การใส่ปุ๋ยพรวนดิน  และร่วมขับเคลื่อนแผนงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลหนองระเวียงให้สัมฤทธิ์ผล  เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ