ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน สายเพชรมาตุคลาจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (สามแยกหลัง อบต.) ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13

|