ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางจวน เนื้อนา ถึงบ้านนายทัศนัย เนื้อนา

|