ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

|