ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง  นโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

|