ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2566 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2566

|