ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

|