ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

|