ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง การอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|