ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 449 57 0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|