ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 จากแยกบ้านนายอ่อม ปุวิเส ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|