ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางข่วน ชีวาวัน ถึงป่าช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|